Activitats grupals

Són trobades setmanals (de 2 o 3 hores), o en format d’una jornada al mes (en cap de setmana), o bé puntualment en tallers monogràfics, on s’afavoreix la possibilitat d’experimentar i tractar diferents aspectes relacionals i de creixement personal.

El nombre de participants pot oscil·lar entre 6 i 12 persones.

El treball en grup està coordinat per un o dos psicoterapeutes amb la finalitat de facilitar la interacció i la bona marxa de la dinàmica grupal.

Es proposen exercicis que ajuden a la millor comprensió d’un mateix i de la comunicació amb els altres. També és possible tractar situacions o problemes concrets que puguin plantejar els participants.

Tècniques provinents de l’Anàlisi Transaccional, Gestalt, Psicodrama i altres models, com fantasies guiades, expressió corporal, treballs amb música, dibuixos, etc. facilitaran el coneixement i la millora de les habilitats personals i de socialització.